Tokat İli Sulusaray İlçe Belediye Başkanlığı Süresi Belirsiz (Daimi) Engelli İşçi Alımı

13 Ekim 2021, Çarşamba

Tokat İli Sulusaray İlçe Belediye Başkanlığı Süresi Belirsiz (Daimi) Engelli İşçi Alımına İlişkin Genel Şartlar

Belediyemizin çevre temizliği ihtiyaçların karşılamak üzere 4857 sayılı iş kanunu esasları kapsamı ile 09.08.2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında uygulanacak usul ve esasları hakkında yönetmelik hükümleri çerçevesinde İki adet engelli temizlik görevlisi meslek kollarında sürekli işçi alınacaktır.

 

I-GENEL ŞARTLAR

 

 1. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.
 2. 2527 Sayılı Türk soylu yabancıların Türkiye’de meslek ve sanatlarını serbestçe yapabilmelerine, kamu, özel kuruluşlar veya iş yerlerinde çalıştırılabilmelerine ilişkin kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak
 3. 18 yaşını tamamlamış olmak.
 4. İlanda belirtilen meslek için en az ilköğretim mezunu olmak.
 5. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.
 6. Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek (Kura sonucu yerleşen ve atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).
 7. Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütlere destek vermeye yönelik kullanmamış veya kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.
 8. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul edilmeyecektir,
 9. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),
 10. Daha önceden kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış olmak
 11. Belediyemizin ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde/mesleklerinde alımların ilçe düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır
 12. Alınacak işçilerin deneme süresi 30 (otuz) gün olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir,
 13. İstekli adayların kura çekimini izleyebilmeleri hususu, ülkemizi de etkisi altına alan COVİD-19 salgını nedeniyle alınacak tedbirler kapsamında ayrıca değerlendirilecektir.

 

 

 

II- BAŞVURU ŞEKLİ YERİ VE ZAMANI

            Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) internet sitesinden 11.10.2021 Tarihinden 15.08.2021 tarihine kadar online olarak yapılacaktır

III- KURA İŞLEMLERİ

 • Türkiye iş Kurumu (İŞ-KUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların kura çekimi 20.10.2021 Tarihinde Çarşamba günü saat 14.00’de Sulusaray Belediyesi hizmet binasında noter huzurunda yapılacaktır. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyecektir. Tüm başvuru sahipleri arasından belge ve bilgileri gerçeğe uygun olanlar, arasından kura ile açık iş sayısının4(dört) katı asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.
 • Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınav yeri ve tarihleri kura sonucuna göre katılımcılara sms, ve mail olarak davet edilecektir. Yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sınav kurulun başarı puanı en uygun yüksek adaydan başlamak suretiyle, açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınavda başarılı olup da işe başlamayanlar ile deneme süresinde işten ayrılanların yerine, yedek listesinin ilk sırasında ki kişiden başlamak suretiyle atama yapılacaktır.

III-SÖZLÜ SINAV İÇİN BELGE TESLİM İŞLEMİ

            Sözlü sınav için nihai listede yer alan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri sms,ve yazılı tebligat ile ilan edilecektir.

 

IV- SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ

 1. Kura çekimi sonrası belirlenen asıl adaylar başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evrakları sınav komisyonu tarafından incelendikten sonra belirlenen şartları taşıdığı tespit edilenler ve ilan edilecek nihai listede yer alan adayların sözlü sınav yeri ve tarihleri adaylara yazılı olarak tebligatı yapılacaktır.
 2. Adaylar, sözlü sınavda Genel Kültür (50 Puan) , Mesleki Bilge ve Becerilerine ilişkin (50Puan) konularda sınav kurulu başkan ve üyelerinin ayrı ayrı vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir. 100 Tam puan üzerinden en az 70 Puan alınması gerekmektedir
  1. Genel Kültür alanında adayların kapalı zarf usulü ile rastgele seçme suretiyle belirleyeceği soruya vereceği yazılı cevap,
  2. Mesleki bilgi beceri ve görevlerine ilişkin konularda ise yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkiliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacak değerlendirme esas alınacaktır.
 3. Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylara yazılı olarak tebligatı yapılacaktır.

 

V- SINAV SONUCLARINA İTİRAZ

            Adaylar tarafından sonuçlarına ilişkin olarak, sonuçların açıklanmasından itibaren 7(yedi) iş günü içinde Sınav Kuruluna itiraz yapabilir. Yapılan itirazlar, sınav kuruluna ulaştıktan sonra 10(on) iş günü içinde Sınav Kurulunca karara bağlanır. Nihai karar itiraz sahibine iadeli taahhütlü posta ile bildirilir. TC kimlik numarası adı, soyadı, ,imza ve adresi olmayan dilekçe, faks yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.(Evrakını posta yoluyla teslim edecekler için postadan kaynaklanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)

VI- GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

            Göreve başlamaya hak kazanan adaylar istenilen belgeleri daha sonra belirtilecek tarihe kadar şahsen Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Ancak salgın hastalık nedeniyle belgelerini teslim etmeye gidemeyecek durumda olanlar (durumunu gösteren test veya raporu ile ibraz etmeleri kaydıyla) belgelerini yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir

            Ataması yapıldığı halde göreve başlamayanların deneme süresi içinde işten ayrılanların, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin/feragat edenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine mezkûr yönetmelik hükümlerine istinaden yedek listeden atama yapılacaktır.

VII- GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

            Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. 07.10.2021

 

 

 

 

Necmettin CORUK

Belediye Başkanı

(356) 651 60 80
(356) 651 60 85
sebastopolis_60@hotmail.com
Sulusaray Belediye Başkanlığı Kat:2 Sulusaray