SULUSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFAATANMAK ÜZEREMEMUR ALIM İLANI

09 Şubat 2022, Çarşamba

SULUSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

İLK DEFAATANMAK ÜZEREMEMUR ALIM İLANI

Sulusaray BelediyeBaşkanlığıbünyesinde,657 sayılı DevletMemurları Kanunu’natabiolarakistihdamedilmeküzere;BelediyeZabıta Yönetmeliği ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıdaunvanı,sınıfı,derecesi,adedi,nitelikleri,KPSSpuantürü,KPSStabanpuanıvediğerşartlarıtaşımakkaydıyla,belirtilenboşkadroyaaçıktanatamayoluylaİtfaiye Eri ile Zabıta Memuru alınacaktır.

 

 

Sıra No

Kadro Unvanı

Sınıfı

Derecesi

Adedi

 

Niteliği

 

Cinsiyeti

KPSS

Puan Türü

KPSS Taban Puanı

 

 

 

1

 

 

 

Zabıta Memuru

 

 

 

GİH

 

 

 

7

 

 

 

3

Üniversitelerin işletme, iktisat veya kamu yönetimi Lisans programlarının birinden yada Eğitim Fakültelerinin Lisans programlarının herhangi birinden mezun olup, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

 

 

 

Erkek/Kadın

 

 

 

KPSSP3

 

 

 

En az 60 puan

 

 

 

1

 

 

 

İtfaiye Eri

 

 

 

GİH

 

 

 

10

 

 

 

3

 

Üniversitelerin Önlisans bölümlerinin herhangi birinden mezun olup en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

 

 

 

Erkek

 

 

 

KPSSP93

 

 

 

En az 60 puan

BAŞVURU GENEL VEÖZEL ŞARTLARI

Belediyemizeyukarıdabelirtilenboşmemurkadrosuiçinyapılacakbaşvurulardauyulmasıgerekengenelve özelşartlaraşağıdadır.

 

1)BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlanedilenitfaiye eri ve zabıta memurukadrolarınaatanmakiçinbaşvuracakadayların 657 sayılıDevletMemurlarıKanunu’nun48’incimaddesinin(A)fıkrasındabelirtilenaşağıdakigenelşartlarasahipolmaları gerekmektedir.

 1. Türk vatandaşıolmak,
 2. Kamuhaklarındanmahrumbulunmamak,
 3. TürkCezaKanunu’nun53’üncümaddesindebelirtilensürelergeçmişolsabile;kastenişlenenbirsuçtandolayıbiryılveyadahafazlasüreylehapiscezasınayadaaffauğramışolsabiledevletingüvenliğinekarşısuçlar,Anayasaldüzenevebudüzeninişleyişinekarşısuçlar,zimmet,irtikâp,rüşvet, hırsızlık,dolandırıcılık,sahtecilik,güvenikötüyekullanma,hileliiflas,ihaleyefesatkarıştırma,ediminifasınafesatkarıştırma,suçtankaynaklananmalvarlığıdeğerleriniaklamaveyakaçakçılıksuçlarındanmahkûm olmamak,
 4. Erkek adaylar için askerlikdurumuitibariyle;askerlikleilgisibulunmamakveyaaskerlikçağınagelmemişbulunmakyadaaskerlikçağınagelmişisemuvazzafaskerlikhizmetiniyapmışyahutertelenmişveyayedeksınıfageçirilmişolmak,
 5. Görevinidevamlıyapmasınaengelolabilecekakılhastalığıveyabedenselengelibulunmamak,
 6. İlanedilenkadroiçinaranandiğerbaşvuruşartlarınıtaşımak,

 

 

2)BAŞVURU İÇİNÖZEL ŞARTLAR:

 

• İlan edilen itfaiye eri ve zabıta memuru kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

• 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

• Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

• İtfaiye Eri kadrosu için sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,

• 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

 

• Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

3)BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDANİSTENİLENBELGELER:

 

            Başvurusırasında;

 

BaşvuruformuKurumumuzdanveya Belediyemizinwww.sulusaray60.bel.trinternetadresinden temin edilecektir.

 

Başvuruformunaaşağıdakibelgelereklenecektir.

 

 • Hangi kadroya başvuracağına dair dilekçe, (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.)
 • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
 • Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 • Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 • Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 • KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılıbeyanı,
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 • Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),
 • Başvuran adaylara ait HES kodu bilgileri

 

4)BAŞVURU YERİ,TARİHİ,ŞEKLİVESÜRESİ:

Adaylar,sözlüve uygulamalı sınavakatılabilmekiçin;

 

 1. Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 09.02.2022 gününden 11.02.2022günü mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 08.00-17.00 arasında) Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’ne (Sulusaray Belediyesi Hizmet Binası Gaziosmanpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi No:81/1Sulusaray/TOKAT) müracaatlarını yapabileceklerdir.
 2. Başvurular şahsen yapılacaktır.Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 3. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

5)BAŞVURULARINDEĞERLENDİRİLMESİ–BAŞVURUSUKABUL

EDİLENLERİNİLANI:

 

 • Belediyemizce, T.C.Kimliknumarası ileÖSYMkayıtlarının uyumunukontroletmeksuretiyle adaylarKPSSpuanlarınagöresıralanarak,enyüksekpuanlıadaydanbaşlamaküzereatamayapılacakunvaniçinboşkadrosayısınınbeşkatıoranındaadaysözlü sınava çağırılacaktır.

 

 • Sınavaçağrılacaksonsıradakiadaylaaynıpuanasahipolandiğeradaylardasınavaçağrılacaktır.

 

 

 • SınavagirmeyehakkazananadaylarveKPSSpuanlarıilesınav yerive zamanıbaşvurularındeğerlendirilmesini müteakip 14.02.2022tarihinden itibaren Belediyemizinwww.sulusaray60.bel.trresmiinternetsayfasındanilanedilecektir.BaşvurularıkabuledilipsınavaçağrılanadaylaraBelediyemizcedüzenlenenveadaylarınkimlikbilgileriilesınavyerivetarihininbulunduğu“SınavGirişBelgesi”gönderilecektir.Bubelgesınavagirişteibrazedilecektir.

 

 • Sınavakatılmahakkıeldeedemeyenadaylaraherhangibirbildirimde bulunulmayacaktır.

 

 • Sınavgirişbelgelerisınavagirmeyehakkazananadaylarabaşvuruformununiletişimbilgileribölümündebelirtmişolduğuadresegönderilecektir.Başvuruformundabelirtilmişolanadrestebligatadresiolarakkabuledilecekolup,hatalıadresbildirimleribaşvuranınsorumluluğundadır.

 

 • HatalıadresbildirimisebebiylepostadaoluşabilecekgecikmelerveyapostanınulaşmamasındanSulusaray Belediyesisorumlututulamayacaktır.

 

 

6) SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:

 

Sözlü ve uygulamalı sınav 21.02.2022-22.02.2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Zabıta Memuru alımı için, sözlü sınav 21.02.2022 tarihinde saat 09:30 da, uygulamalı sınav aynı gün 14:00 te Sulusaray Belediyesinde başlayacaktır. İtfaiye Eri alımı için, sözlü sınav 22.02.2022 tarihinde saat 09:00 da, uygulamalı sınav aynı gün saat 14:00 te Sulusaray Belediyesinde yapılacaktır.

Sözlü ve uygulamalı sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.

Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

 

Sınav Konuları:

 

1. Sözlü sınav;

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

d) Mahalli idareler ile ilgili temel mevzuat konularını kapsar.

 

2. Uygulamalı sınav;

 

Zabıta memuru kadrosu için, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde,

İtfaiye eri kadrosu için, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde, yapılır.

 

 

7) SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

                                                          

 1. Sözlü sınav,Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er puan olmak üzere toplamda 100 puan ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

Uygulamalı sınav, 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

 

 1. Sınavda değerlendirme;
  • Zabıta memuru kadrosu için,sınavın sözlü bölümünün %50’si, uygulamalı bölümünün %50’si alınarak sınav puanı hesaplanır.

 

 • İtfaiye eri kadrosu için,sınavın sözlü bölümünün %40’ı, uygulamalı bölümünün %60’ı alınarak sınav puanı hesaplanır.

 

 1. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.

 

 1. Adayların atamaya esas başarı puanı, belediyemiz tarafından yapılan sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve belediyemiz internet adresinde ilan edilir.
 2. Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.
 3. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadarda yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri belediyemizin internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınav Kurulu;sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

İlan Olunur.

 

 

SULUSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Başvuru Formu İçin:

Adobe Acrobat(PDF) Formatında İndirmek İçin Lütfen Tıklayınız.

 

(356) 651 60 80
(356) 651 60 85
sebastopolis_60@hotmail.com
Sulusaray Belediye Başkanlığı Kat:2 Sulusaray